Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách sử dụng được chấp nhận này (“Chính sách”) đưa ra các nguyên tắc chung và việc sử dụng được chấp nhận và bị cấm đối với trang web Land.uniduc.com (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào có liên quan của nó (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và nhà điều hành Trang web này (“Nhà điều hành”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các điều khoản “Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn” sẽ tham khảo đối với thực thể như vậy. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được chấp nhận Thỏa thuận này và không được truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng Thỏa thuận này là hợp đồng giữa bạn và Nhà điều hành, mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không phải do bạn ký thực tế và nó điều chỉnh việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn.

Các hoạt động và việc sử dụng bị cấm

Bạn không được sử dụng Trang web và Dịch vụ để xuất bản nội dung hoặc tham gia vào hoạt động bất hợp pháp theo luật hiện hành, có hại cho người khác hoặc khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến bất kỳ hoạt động nào sau đây, mỗi trong số đó bị cấm theo Chính sách này:

– Phát tán phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác.
– Tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm về người khác.
– Thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về các bên thứ ba mà không được sự đồng ý hoặc biết của họ.
– Phân phối nội dung khiêu dâm hoặc người lớn có liên quan.
– Thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho mại dâm hoặc bất kỳ dịch vụ hộ tống nào.
– Lưu trữ, phân phối hoặc liên kết đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc có hại cho trẻ vị thành niên.
– Thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động cờ bạc, bạo lực, khủng bố hoặc bán vũ khí hoặc đạn dược.
– Tham gia vào việc phân phối bất hợp pháp các chất được kiểm soát, buôn lậu ma túy hoặc thuốc theo toa.
– Quản lý các trình tổng hợp hoặc hỗ trợ thanh toán, chẳng hạn như xử lý các khoản thanh toán thay mặt cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện khác.
– Tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch kim tự tháp hoặc các mô hình khác nhằm tìm kiếm các khoản thanh toán từ các tổ chức công.
– Đe dọa gây tổn hại cho người hoặc tài sản hoặc các hành vi quấy rối khác.
– Xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của người khác.
– Tạo điều kiện, hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào ở trên thông qua Trang web và Dịch vụ.

Lạm dụng hệ thống

Bất kỳ Người dùng nào vi phạm bảo mật của Trang web và Dịch vụ đều phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự, cũng như bị chấm dứt tài khoản ngay lập tức. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

– Sử dụng hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để xâm phạm tính bảo mật của Trang web và Dịch vụ.
– Cố ý hoặc vô ý truyền các tệp có chứa vi-rút máy tính hoặc dữ liệu bị hỏng.
– Truy cập mạng khác mà không được phép, bao gồm thăm dò hoặc quét các lỗ hổng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực.
– Quét hoặc giám sát trái phép dữ liệu trên bất kỳ mạng hoặc hệ thống nào mà không có sự cho phép thích hợp của chủ sở hữu hệ thống hoặc mạng.

Tài nguyên dịch vụ

Bạn không được sử dụng quá nhiều tài nguyên của Trang web và Dịch vụ hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ theo bất kỳ cách nào dẫn đến các vấn đề về hiệu suất hoặc làm gián đoạn Dịch vụ cho Người dùng khác. Các hoạt động bị cấm góp phần sử dụng quá mức, bao gồm nhưng không giới hạn:

– Cố tình làm quá tải Trang web và Dịch vụ và phát tán các cuộc tấn công (tức là các cuộc tấn công từ chối dịch vụ).
– Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác làm suy giảm khả năng sử dụng và hiệu suất của Trang web và Dịch vụ.

Chính sách không có thư rác

Bạn không được sử dụng Trang web và Dịch vụ để gửi thư rác hoặc hàng loạt tin nhắn không được yêu cầu. Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc sử dụng Trang web và Dịch vụ theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc truyền tải, phân phối hoặc gửi bất kỳ e-mail hàng loạt nào, bao gồm e-mail thương mại hàng loạt hoặc không được yêu cầu, hoặc việc gửi, hỗ trợ hoặc vận hành truyền e-mail thương mại không tuân thủ Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 của Hoa Kỳ (“SPAM”).

Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được quảng cáo qua SPAM (tức là Spamvertis) không được sử dụng cùng với Trang web và Dịch vụ. Điều khoản này bao gồm, nhưng không giới hạn, SPAM được gửi qua fax, điện thoại, thư bưu điện, email, tin nhắn tức thời hoặc nhóm tin.

Nội dung phỉ báng và phản cảm

Chúng tôi coi trọng quyền tự do ngôn luận và khuyến khích Người dùng tôn trọng nội dung họ đăng. Chúng tôi không phải là nhà xuất bản nội dung Người dùng và không có quyền điều tra tính xác thực của các tuyên bố phỉ báng cá nhân hoặc để xác định xem liệu một số tài liệu mà chúng tôi thấy có thể bị phản đối, có nên được kiểm duyệt hay không. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền kiểm duyệt, vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào để ngăn ngừa tổn hại cho người khác hoặc cho chúng tôi hoặc Trang web và Dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Nội dung có bản quyền

Tài liệu có bản quyền không được xuất bản qua Trang web và Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được chủ sở hữu bản quyền cho phép một cách rõ ràng. Khi nhận được khiếu nại về vi phạm bản quyền hoặc thông báo về vi phạm đó, chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi thường yêu cầu lệnh tòa từ tòa án có thẩm quyền, do chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi, để gỡ bỏ tài liệu bị cáo buộc vi phạm khỏi Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi có thể chấm dứt Dịch vụ của Người dùng nếu vi phạm bản quyền nhiều lần. Các thủ tục khác có thể được thực hiện nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Người dùng nào của Trang web và Dịch vụ về việc xóa bất kỳ tài liệu nào như vậy. Nếu bạn cho rằng bản quyền của bạn đang bị vi phạm bởi một người hoặc những người sử dụng Trang web và Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo cáo vi phạm bản quyền.

Thực thi

Chúng tôi bảo lưu quyền là trọng tài duy nhất trong việc xác định mức độ nghiêm trọng của từng vi phạm và ngay lập tức thực hiện các hành động khắc phục, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

– Tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ của bạn có hoặc không có thông báo khi có bất kỳ vi phạm nào đối với Chính sách này.
– Vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào bị cấm bởi Chính sách này, bao gồm cả việc ngăn chặn tổn hại cho người khác hoặc cho chúng tôi hoặc Trang web và Dịch vụ, do chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.
– Báo cáo vi phạm cho cơ quan thực thi pháp luật theo quyết định của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi.

Không có nội dung nào trong Chính sách này sẽ được hiểu là giới hạn các hành động hoặc biện pháp khắc phục của chúng tôi theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ hoạt động bị cấm nào. Ngoài ra, chúng tôi luôn bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục có sẵn cho chúng tôi đối với các hoạt động đó theo luật pháp hoặc công bằng.

Báo cáo vi phạm

Nếu bạn đã phát hiện và muốn báo cáo việc vi phạm Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ điều tra tình hình và hỗ trợ đầy đủ cho bạn.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chính của Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Chính sách sử dụng được chấp nhận này được tạo với sự trợ giúp của trình tạo chính sách sử dụng được chấp nhận tại https://www.websitepolicies.com/acceptable-use-policy-generator

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách, bạn có thể gửi email đến [email protected].

Zalo Chat
Gọi Điện Thoại